Odpowiedzialność kontraktowa

Zacznijmy od tego, co powinna zawierać każda umowa, aby obie ze stron miały pewność, że zostanie ona należycie wykonana? Powinna a wręcz musi w swojej treści zawierać klauzule, dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej. O odpowiedzialności odszkodowawczej mówimy wówczas, kiedy w wyniku nieodpowiedniego zachowania (sprzecznego z normami społecznymi) powstaje szkoda. Mówimy wówczas o dwóch rodzajach odpowiedzialności:
– odpowiedzialność deliktowa – czyli taka, która wynika z czynu niedozwolonego. Są to zachowania sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
– odpowiedzialność kontraktowa – wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Powstaje na skutek zachowania sprzecznego z tym, do którego dana strona zobowiązała się w umowie.
Aby dobrze zrozumieć czym jest odpowiedzialność kontraktowa, ważne jest odróżnienie tych dwóch podstawowych pojęć, jakimi są niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Z niewykonaniem umowy mamy do czynienia wtedy, kiedy umowa nie została w ogóle zrealizowana. Szerzej mówiąc – strona do tego zobowiązana nie wykonała świadczenia, do którego zobowiązała się w umowie. Nienależyte wykonanie umowy ma miejsce wówczas, kiedy świadczenie nie zostało wykonane w określonym w umowie terminie, miejscu. Usługa nie została zatem wykonana w całości lub efekt końcowy znacznie różni się od tego, co strony ustaliły.
Przedsiębiorcy często oprócz dokumentowania wszelkich transakcji fakturami, korzystają z dodatkowych umów, poprzez które określają wzajemne zobowiązania każdej ze stron. Co do zasady umowy takie zawiązywane są po to, aby ich dotrzymywać. Jednak w praktyce bywa z tym różnie. Często bowiem zdarza się, że jedna ze stron nie dopełniła obowiązku, wynikającego z wcześniejszych ustaleń lub wykonała go nienależycie. Jaka zatem odpowiedzialność czeka przedsiębiorce, za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy?
Strona, która nie otrzymała od dłużnika świadczenia w takiej formie, w jakiej przewidywała to umowa, może domagać się zrekompensowania szkód poniesionych z tego tytułu. Dłużnik zaś jest zobowiązany do naprawienia szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi było następstwem okoliczności, na które dłużnik nie miał żadnego wpływu. Warto zaznaczyć, że przy odpowiedzialności kontraktowej nie ma obowiązku wykazywania winy. Dochodzący roszczenia wskazuje jedynie na to, że umowa nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo. To wykonawca musi zatem udowodnić swoją niewinność.
Tego typu sprawy nie są proste i wymagają ogromnej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Liczne dokumenty i przepisy mogą okazać się niezrozumiałe i zawiłe. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów. Pomogę Ci sp. z. o. o. chętnie doradzą i wypełnią wszelkie formalności za Ciebie. Z nami walka o należyte Ci odszkodowanie nie musi być skomplikowana i długa. Powierz sprawę w Nasze ręce.