Szkody wyrządzone przez nieletniego

Wybita szyba, porysowany samochód czy zniszczona klatka schodowa, to tylko niektóre z przykładów wandalizmu, którego dopuszczają się nieletni. Często w tych czynach czują się bezkarni, niszczą czyjeś mienie, nie biorąc pod uwagę konsekwencji swojego zachowania. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. To prawda, jednak są pewne odstępstwa od tej reguły. W jakich sytuacja koszty wyrządzonych szkód będą mogły być pokryte przez ubezpieczyciela?
Dziecko poniżej 13 roku życia
Nieletni, zupełnie tak jak dorośli mogą ponosić odpowiedzialność cywilną oraz karną za szkody, które wyrządzili. Jednak w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, odpowiedzialność za ich czyny spoczywa na tych, którzy w danym momencie sprawowali nad nimi opiekę. Są to zazwyczaj rodzice, ale co warto podkreślić także opiekunowie np. na koloniach czy zajęciach dodatkowych. Ważne jest również to, że nie zawsze obowiązkiem naprawienia szkody musi zostać obarczona osoba, która w danym momencie je nadzorowała. Wystarczy, że udowodni, iż nie zaniedbała swojego obowiązku.
Dziecko powyżej 13 roku życia
Zgodnie z prawem uważa się, że dzieci, które ukończyły 13 rok życia, są już świadomi swoich działań i mogą przewidzieć ich skutki. Dlatego też mogą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Jednak i tutaj mamy wyjątki, bowiem każde dziecko rozwija się inaczej. W związku z tym udowodnienie, że trzynastolatek czy nawet czternastolatek nie miał świadomości, że swoim zachowaniem może wyrządzić szkodę (nie powiązał działania z jego ewentualnymi konsekwencjami), może prowadzić do obarczenia winą za powstałą szkodę jego rodziców lub opiekunów.
Warto wiedzieć, iż w polskim prawie są pewne wykluczenia, na podstawie których opiekun małoletniego nie poniesie odpowiedzialności za jego czyny. Są to między innymi następujące przypadki:
  • szkoda nie wynika z zaniedbania opiekuna, gdyż ten dopełnił swój obowiązek
  • małoletni działał w swojej obronie czy też w stanie wyższej konieczności.
  • dziecko znajdowało się pod nadzorem opiekuna umownego np. sąsiadki, która w oparciu o umowę ustną zgodziła się zająć dzieckiem
  • rodzice lub opiekunowie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie pokryć wyrządzonych przez nieletniego szkód.
W takich przypadkach za szkody powstałe wskutek działań małoletniego, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel.
Jak wynika z powyższego, aby zwolnić się z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez małoletniego, opiekun musi wykazać, że sprawował należyty nadzór nad dzieckiem. Jednak nie zawsze jest to łatwe do udowodnienia a firmy ubezpieczeniowe zrobią wszystko aby nie wypłacić odszkodowania z własnej kieszeni. W takich sprawach warto skorzystać z naszej pomocy. Pomogę Ci Sp. z. o. o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która zawalczy dla Ciebie o jak najwyższe odszkodowanie.